Säännöt

Metsästysseura Repo r.y:n säännöt

 

 

1 §

Yhdistyksen nimi on Metsästysseura Repo r.y. ja kotipaikka Mynämäen kunta.

 

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa toimialueellaan järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää ampumaurheilua, kenneltoimintaa ja luonnonsuojelua. Seuran toimialue käsittää seuralle vuokratut alueet Mynämäen, Nousiaisten ja Pöytyän kunnissa.

 

                                                                             3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1. Hankkii itselleen jäsenmääräänsä nähden sopivan suuruisen metsästys-  ja  riistanhoitoalueen  sekä huolehtii sitä koskevien sopimusten laillisesta aikaansaamisesta ja voimassapitämisestä.

2. Edistää ja valvoo metsästyslain ja hyvien metsästystapojen noudattamista.

3. Verottaa riistaa kannan kulloinkin sallimissa rajoissa.

4. Riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, järjestää talviruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistanistutuksia ja huolehtii tarpeellisten rauhoituksien aikaansaamisesta sekä järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta.

5. Harjoittaa riistanhoitoa ja hyviä metsästystapoja koskevaa neuvonta-  ja  valistustoimintaa  jäsenistönsä, maanomistajien ym. yleisön sekä nuorison keskuudessa.

6. Edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta, sekä järjestää toimintaan liittyviä käyttökokeita ja näyttelyitä.

7. Kehittää jäsenistönsä keskuudessa metsästysaseiden oikeaa käyttöä ja järjestää metsästys-  ja  urheiluammunnan harjoittelu-  , suoritus-  ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten yhdistys  voi  asiano- maisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.

 

4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai koejäseneksi voidaan hyväksyä hyvämaineinen, metsästystä, riistanhoitoa, kenneltoimintaa tai ampumaurheilua harrastava Mynämäen kunnassa vakinaisen asuinpaikan omaava henkilö. Varsinaiseksi tai koejäseneksi voidaan hyväksyä myös yhdistyksen toimialueella metsästykseen soveltuvan maa-alueen omistava henkilö, sekä hänen puolisonsa, lapsensa ja lastensa puolisot, joka yhdistyksen kokouksen päätöksellä, näiden sääntöjen 8 §:n 16 ja 17 kohdissa mainitulla tavalla, jäseneksi hyväksytään. Koejäsenellä ei ole oikeutta ottaa metsästysvieraita yhdistyksen alueelle, maksutonta majankäyttöoikeutta eikä äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Koejäsenen tulee koeaikanaan, joka kestää kaksi kalenterivuotta, suorittaa yhdistyksen kokouksen asettamat pistevelvoitteet kalenterivuosittain. Yhdistyksen kokous voi tarvittaessa jatkaa koejäsenen koeaikaa enintään kahdella vuodella, minkä ajan kuluessa yhdistyksen kokouksessa on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voi yhdistyksen kokous, näiden sääntöjen 8 §:n 16 kohdan mukaisesti, hyväksyä Mynämäeltä poismuuttaneen henkilön, joka on hyväksytty yhdistyksen jäseneksi sääntömuutoksen, merkitty yhdistysrekisteriin 11.04.1983, jälkeen ja jonka on johtokunta, näiden sääntöjen 5 §:n toisen kappaleen mukaisesti, erottanut. Ulkojäseneltä peritään samansuuruinen jäsenmaksu kuin yhdistyksen varsinaiseltakin jäseneltä. Ulkojäsenellä ei ole oikeutta ottaa metsästysvieraita yhdistyksen alueille eikä hän voi kuulua samanaikaisesti muihin metsästysyhdistyksiin.

Johtokunnan esityksestä voi yhdistyksen kokous, sääntöjen 8 §:n 16 kohdan mukaisesti, kutsua erityisesti ansioituneen jäsenen seuran kunniapuheenjohtajaksi, kunniajäseneksi tai vapaajäseneksi, jotka ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

Jäsenten oikeudesta osallistua hirvieläinjahteihin säädetään erillisellä, yhdistyksen kokouksen hyväksymällä, hirvieläinmetsästyssäännöllä.

Jäsen on velvollinen metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja toukokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain vahvistaa. Yhdistyksen vuosikokouksella on, johtokunnan esityksestä, tapauskohtaisesti harkintavalta liittymismaksun perimiseen. Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä sekä muista riistahavainnoistaan vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle.

 

 

 

5 §

Jäsen, joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä, näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen hyväksymiä ohje- sääntöjä tai kokouksen tekemiä päätöksiä tai jättää jäsenmaksunsa suorittamatta, voi yhdistyksen kokous erottaa, jolloin vähintään 2/3 läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava erottamisen kannalla. Samalla tavalla voidaan hyviä metsästystapoja rikkonut jäsen erottaa yhdistyksestä. Jäseneltä voidaan myös evätä, edellä mainituista syistä, metsästysoikeus yhdistyksen toimialueella, oikeus ottaa metsästysvieraita yhdistyksen toimialueelle, oikeus käyttää yhdistyksen metsästysmajaa korvauksetta sekä oikeus osallistua yhdistyksen järjestämiin ammuntoihin määräajaksi yhdistyksen johtokunnan päätöksellä.

Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava yhdistyksen kokouksessa kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimikaudelta, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

Jos henkilö, joka on hyväksytty yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi sääntömuutoksen, merkitty yhdistysrekisteriin 11.04.1983, jälkeen, muuttaa pois Mynämäen kunnan alueelta, erotetaan hänet yhdistyksestä, johtokunnan päätöksellä, sen vuoden lopussa jolloin muutto on tapahtunut. Edellä mainittu ei koske kunnia- tai vapaajäsentä eikä yhdistyksen toimialueella metsästyskäyttöön soveltuvan maa-alueen omistavaa henkilöä, hänen puolisoaan, lapsiaan eikä hänen lastensa puolisoja. Mynämäen kunnan alueelta poismuuttanut, johtokunnan päätöksellä erotettu, yhdistyksen jäsen voidaan, yhdistyksen kokouksen päätöksellä, hyväksyä ulkojäseneksi.

 

 

6 §

Yhdistyksen tili-  ja toimintavuosi alkaa tammikuun ensimmäisenä päivänä ja päättyy joulukuun viimeisenä päivänä.

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena, vuosikokouksen yhdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja sekä (9) yhdeksän jäsentä käsittävä johtokunta jonka toimikausi on (3) kolme vuotta. Vuosittain on erovuorossa (3) kolme jäsentä. Kolmen ensimmäisen vuoden erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla, johtokuntaa ensimmäisen kerran valittaessa. Sen jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Johtokuntaan jäseneksi voidaan sama henkilö valita enintään kahdeksi vaalikaudeksi yhtäjaksoisesti. Johtokunnan jäsen voi, pätevästä syystä, pyytää eroa johtokunnasta yhdistyksen kokoukselta, joka eron vahvistaa.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle valitaan vuosittain vuosikokouksessa.

Mikäli johtokunnan jäsenen seuran jäsenyys jostakin syystä päättyy, tai jos hän pätevän syyn vuoksi eroaa johtokunnasta, kesken toimikautta, valitaan hänen tilalleen yhdistyksen seuraavassa kokouksessa, jäljellä olevaksi toimikaudeksi, uusi jäsen.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä (4) neljä muuta johtokunnan jäsentä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja edustaa yhdistystä johtokunnan toimeksiannosta.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai yhdistyksen sihteeri johtokunnan erikseen määräämänä, kukin yksin.

Johtokunta valitsee yhdistyksen sihteerin ja rahastonhoitajan.

Johtokunnan on jätettävä tilit ja tilinpäätös vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta toiminnantarkastajille, joiden tulee palauttaa tilit ja annettava toiminnantarkastuskertomus johtokunnalle vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

7 §

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous. Johtokunta kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään yksi viikko ennen kokousta paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistulla kokousilmoituksella.

 

8 §

 Vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 3. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

 4. hyväksytään kokoukselle työjärjestys.

 5. esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta.

 6. esitetään tilikertomus ja toiminnantarkastajain lausunto kuluneelta tilikaudelta, joiden perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

 7. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka toimii samalla myös yhdistyksen puheenjohtajana.

 9. toimitetaan johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali ja suoritetaan tarvittaessa johtokunnan täydentäminen.

10. valitaan yhdistykselle kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.

11. vahvistetaan toiminta-  ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimikautta varten.

12. määrätään yhdistyksen liittymis-  ja jäsenmaksujen suuruus.

13. päätetään kulukorvauksista kuluvalle toimikaudelle.

14. hyväksytään toimikauden tulo-  ja menoarvio

15. valitaan tarpeelliset jaostot ja niihin tarvittavat henkilöt.

16. toimitetaan uusien varsinaisten jäsenten vaali, jolloin vähintään 2/3 läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.

17. toimitetaan uusien koejäsenten vaali, jolloin vähintään 2/3 läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.

18. päätetään seurasta erotettavista jäsenistä.

19. käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.

20. päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä.

21. käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

 

 

 

 

 

 

9 §

Kesäkokous pidetään elokuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

4. hyväksytään kokoukselle työjärjestys.

5. Toimitetaan uusien varsinaisten ja koejäsenten vaali, jolloin vähintään 2/3 läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.

6. päätetään rauhoitus-  ja koulutusalueista.

7. päätetään rauhoitettavasta riistasta.

8. päätetään saaliskiintiöistä.

9. päätetään metsästysvierailukäytännöstä ja vierailumaksun suuruudesta

10. valitaan edustajat yhdistysten vuosikokouksiin.

11. käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

 

10 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa mitä 7 §:ssä on määrätty. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

 

11 §

Yhdistyksen on pidettävä luetteloa kaadetusta riistasta, suoritetusta riistanhoitotöistä ym. toiminnasta.

 

12§

Yhdistys toimii jatkuvassa yhteistyössä toimialueensa riistanhoitoyhdistyksen, Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n ja Suomen Kennelliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n kanssa. Yhdistyksen on toimitettava yllämainituille yhdistyksille niiden pyytämät tiedot ja ilmoitettava välittömästi toimihenkilö muutoksistaan.

 

13§

Näiden sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun johtokunta on asian käsitellyt, ja asiasta on mainittava kokouskutsussa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä.

 

14§

Jos yhdistys puretaan, käytetään sen jäljellä olevat varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Purkamisesta on tehtävä ilmoitus a.o. piireille, riistanhoitoyhdistykselle sekä yhdistysrekisteriviranomaiselle.

 

15§

Muuten noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä säädetään.

 

16 §

 Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.